श्री दुर्गा मानस पूजा ( Shri Durga Manasa Puja ) Durga Manasa Puja

श्री दुर्गा मानस पूजा, Shri Durga Manasa Puja, Shri Durga Manasa Puja Ke Fayde, Shri Durga Manasa Puja Ke Labh, Shri Durga Manasa Puja Benefits, Shri Durga Manasa Puja Pdf, Shri Durga Manasa Puja in Sanskrit, Shri Durga Manasa Puja Lyrics. 

श्री दुर्गा मानस पूजा || Shri Durga Manasa Puja

Shri Durga Manasa Puja माँ श्री दुर्गा जी को समर्पित हैं ! माँ श्री दुर्गा जी की नियमित पूजा अर्चना में श्री दुर्गा मानस पूजा का पाठ किया जाता हैं !! जय श्री सीताराम !! जय श्री हनुमान !! जय श्री दुर्गा माँ !! यदि आप अपनी कुंडली दिखा कर परामर्श लेना चाहते हो तो या किसी समस्या से निजात पाना चाहते हो तो कॉल करके या नीचे दिए लाइव चैट ( Live Chat ) से चैट करे साथ ही साथ यदि आप जन्मकुंडली, वर्षफल, या लाल किताब कुंडली भी बनवाने हेतु भी सम्पर्क करें : 7821878500 Shri Durga Manasa Puja By Acharya Pandit Lalit Trivedi

श्री दुर्गा मानस पूजा || Shri Durga Manasa Puja

उद्यच्चन्दनकुङ्कुमारुणपयोधाराभिराप्लावितां  नानानर्घ्यमणिप्रवालघटितां दत्तां गृहाणाम्बिके।

आमृष्टां सुरसुन्दरीभिरभितो हस्ताम्बुजैर्भक्तितो  मातः सुन्दरि भक्तकल्पलतिके श्रीपादुकामादरात्॥१॥

देवेन्द्रादिभिरर्चितं सुरगणैरादाय सिंहासनं चञ्चत्काञ्चनसंचयाभिरचितं चारुप्रभाभास्वरम्।

एतच्चम्पककेतकीपरिमलं तैलं महानिर्मलं गन्धोद्वर्तनमादरेण तरुणीदत्तं गृहाणाम्बिके॥२॥

पश्चाद्देवि गृहाण शम्भुगृहिणि श्रीसुंदरि प्रायशो गन्धद्रव्यसमूहनिर्भरतरं धात्रीफलं निर्मलम्।

तत्केशान् परिशोध्य कङ्कतिकया मन्दाकिनी स्रोतसि स्नात्वा प्रोज्ज्वलगन्धकं भवतु हे श्रीसुन्दरि त्वन्मुदे ॥३॥

सुराधिपतिकामिनी करसरोजनालीधृतां सचन्दनसकुङ्कुमागुरुभरेण विभ्राजिताम्।

महापरिमलोज्ज्वलां सरसशुद्धकस्तूरिकां गृहाण वरदायिनि त्रिपुरसुन्दरि श्रीपदे ॥४॥

गन्धर्वामरकिन्नरप्रियतमासन्तानहस्ताम्बुज-प्रस्तारैर्ध्रियमाणमुत्तमतरं काश्मीरजापिञ्जरम्।

मातर्भास्वरभानुमण्डललसत्कान्तिप्रदानोज्ज्वलं चैतन्निर्मलमातनोतु वसनं श्रीसुन्दरि त्वन्मुदम्॥५॥

स्वर्णकल्पितकुण्डले श्रुतियुगे  हस्ताम्बुजे मुद्रिका मध्ये सारसना नितम्बफलके मञ्जीरमङ्घ्रिद्वये।

हारो वक्षसि कङ्कणौ क्वणरणत्कारौ करद्वन्द्वके विन्यस्तं मुकुटं शिरस्यनुदिनं दत्तोन्मदं स्तूयताम् ॥६॥

ग्रीवायां धृतकान्तिकान्तपटलं ग्रैवेयकं सुन्दरं सिन्दूरं विलसल्ललाटफलके सौन्दर्यमुद्राधरम्।

राजत्कज्जलमुज्ज्वलोत्पलदलश्रीमोचने लोचने तद्दिव्यौषधिनिर्मितं रचयतु श्रीशाम्भवि श्रीपदे ॥७॥

अमन्दतरमन्दरोन्मथितदुग्धसिन्धूद्भवं निशाकरकरोपमं त्रिपुरसुन्दरि श्रीपदे।

गृहाण मुखमीक्षितुं मुकुरबिम्बमाविद्रुमै-र्विनिर्मितमघच्छिदे रतिकराम्बुजस्थायिनम्॥८॥

कस्तूरीद्रवचन्दनागुरुसुधाधाराभिराप्लावितं चञ्चच्चम्पकपाटलादिसुरभिद्रव्यैःसुगन्धीकृतम्।

देवस्त्रीगणमस्तकस्थितमहारत्नादिकुम्भव्रजै-रम्भः शाम्भवि संभ्रमेण विमलं दत्तं गृहाणाम्बिके॥९॥

कल्हारोत्पलनागकेसरसरोजाख्यावलीमालती-मल्लीकैरवकेतकादिकुसुमै रक्ताश्वमारादिभिः।

पुष्पैर्माल्यभरेण वै सुरभिणा नानारसस्रोतसा ताम्राम्भोजनिवासिनीं भगवतीं श्रीचण्डिकां पूजये ॥१०॥

मांसीगुग्गुलुचन्दनागुरुरजः कर्पूरशैलेयजै-र्माध्वीकैः सहकुङ्कुमैः सुरचितैः सर्पिर्भिरामिश्रितैः।

सौरभ्यस्थितिमन्दिरे मणिमये पात्रे भवेत् प्रीतये धूपोऽयं सुरकामिनीविरचितः श्रीचण्डिके त्वन्मुदे ॥११॥

घृतद्रवपरिस्फुरद्रुचिररत्नयष्ट्यान्वितो महातिमिरनाशनः सुरनितम्बिनी निर्मितः।

सुवर्णचषकस्थितः शघनसारवर्त्यान्वित-स्तव त्रिपुरसुन्दरि स्फुरति देवि दीपो मुदे ॥१२॥

जातीसौरभनिर्भरं रुचिकरं शाल्योदनं निर्मलं उक्तं हिङ्गुमरीचजीरसुरभिद्रव्यान्वितैर्व्यञ्जनैः।

पक्वान्नेन सपायसेन मधुना दध्याज्यसंमिश्रितं नैवेद्यं सुरकामिनीविरचितं श्रीचण्डिके त्वन्मुदे ॥१३॥

लवङ्गकलिकोज्ज्वलं बहुलनागवल्लीदलं सजातिफलकोमलं सघनसारपूगीफलम्।

सुधामधुरिमाकुलं रुचिररत्नपात्रस्थितं ग्रुहाण मुखपङ्कजे स्फुरितमम्ब ताम्बूलकम् ॥१४॥

शरत्प्रभवचन्द्रमास्फुरितचन्द्रिकासुन्दरं गलत्सुरतरङ्गिणीललितमौक्तिकाडम्बरम्।

गृहाण नचकाञ्चनप्रभवदण्डखण्डोज्ज्वलं महात्रिपुरसुन्दरि प्रकटमातपत्रं महत् ॥१५॥

मातस्त्वन्मुदमातनोतु सुभगस्त्रीभिः सदाऽऽन्दोलितं शुभ्रं चामरमिन्दुकुन्दसदृशं प्रस्वेददुःखापहम्।

सद्योऽगस्त्यवसिष्ठनारदशुकव्यासादिवाल्मीकिभिः स्वे चित्ते क्रियमाण एव कुरुतां शर्माणि वेदध्वनिः॥१६॥

स्वर्गाङ्गणे वेणुमृदङ्गशङ्खभेरीनिनादैरुपगीयमाना 

कोलाहलैराकलिता तवास्तु विद्याधरीनृत्यकलासुखाय।॥१७॥

देवि भक्तिरसभावितवृत्ते प्रीयतां यदि कुतोऽपि लभ्यते। 

तत्र लौल्यमपि सत्फलमेकं जन्मकोटिभिरपीह न लभ्यम् ॥१८॥

एतैः षोडशभिः पद्यैरुपचारोपकल्पितैः 

यः परां  देवतां स्तौति स तेषां फलमाप्नुयात् ॥१९॥

<<< पिछला पेज पढ़ें                                                                                                                      अगला पेज पढ़ें >>>


नोट : ज्योतिष सम्बन्धित व् वास्तु सम्बन्धित समस्या से परेशान हो तो ज्योतिष आचार्य पंडित ललित त्रिवेदी पर कॉल करके अपनी समस्या का निवारण कीजिये ! +91- 7821878500 ( Paid Services )

Related Post :

नवरात्रि के उपाय || Navratri Ke Upay

नवरात्रि में 9 दिन के 9 उपाय || Navratri Me 9 Din Ke 9 Upay

राशि अनुसार नवरात्रि के उपाय || Rashi Anusar Navratri Ke Upay

माँ दुर्गा देवी मंत्र || Maa Durga Devi Mantra

श्री दुर्गा स्तुति || Shri Durga Stuti

श्री दुर्गादेवी ध्यानम् || Shri Durga Devi Dhyanam

श्री दुर्गा द्वात्रिंश नाम माला स्तोत्र || Shri Durga Dwatrinsha Naamamala Stotra

देवी अपराध क्षमा स्तोत्र || Devi Aparadha Kshama Stotram

देवी क्षमा प्रार्थना स्तोत्र || Devi Kshama Prarthana Stotram

आपदुन्मूलनदुर्गास्तोत्रम् || Apadunmoolana Durga Stotram

शिव कृतं दुर्गा स्तोत्र || Shiv Krit Durga Stotra

परशुराम कृतं दुर्गा स्तोत्र || Parshuram Krit Durga Stotra

श्री कृष्ण कृतं दुर्गा स्तोत्रम् || Sri Krishna Krit Durga Stotram

श्री चण्डी पाठ || Shri Chandi Path

देवी कवच || Devi Kavacham

श्री दुर्गा कवचम् || Shri Durga Kavacham

ब्रह्माण्ड मोहनाख्यं दुर्गा कवचम् || Brahmanda Mohanakhyam Durga Kavacham

ऋग्वेदोक्त देवी सूक्तम् || Rigvedoktam Devi Suktam

श्री दुर्गा अष्टकम् || Shri Durga Ashtakam

श्री दुर्गाष्टकम् || Shri Durgashtakam

श्री दुर्गा आपदुद्धाराष्टकम् || Sri Durga Apaduddharaka Ashtakam

आर्या दुर्गा अष्टकम् || Arya Durga Ashtakam

श्री दुर्गा पञ्चरत्नम् || Shri Durga Pancharatnam

श्री दुर्गा सहस्त्रनाम स्तोत्रम् || Shri Durga Sahasranama Stotram

माँ दुर्गा के 108 नाम || Maa Durga Ke 108 Naam

दुर्गा माँ अष्टोत्तर शतनामावली || Durga Maa Ashtottara Shatanamavali

दुर्गा देवी अष्टोत्तर शतनामावली || Shri Durga Devi Ashtottara Shatanamavali

श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् || Shri Durga Ashtottara Shatanama Stotram

दुर्गा सप्तशती सिद्ध मंत्र || Durga Saptashati Siddha Mantra

श्री दुर्गा चालीसा || Shri Durga Chalisa

श्री दुर्गा माता की आरती || Shri Durga Mata Ki Aarti

अम्बे तू है जगदम्बे काली आरती || Ambe Tu Hai Jagdambe Kali Aarti

नवार्ण मंत्र साधना विधि || Navarna Mantra Sadhana Vidhi

सिद्ध कुंजिका स्तोत्र || Siddha Kunjika Stotram

सिद्ध कुंजिका स्तोत्र साधना || Siddha Kunjika Stotram Sadhana

दस महाविद्या साधना विधि || Dus Mahavidya Sadhana Vidhi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *